IEEE Nanotechnology Council
Advancing Nanotech for Humanity
IEEE

Nano-Biomedicine TC

Nano-Biomedicine Technical Committee

Chair: Lianqing Liu, Shenyang Institute of Automation, lqliu@sia.cn